Jste zde

Ostatní

 

vyhláška
 

výrok:
textová část návrhu změny č. 1 ÚP Modřice 
výkres změn - 1

odůvodnění:
text část odůvodnění návrhu změny č.1 ÚP Modřice
výkres záboru ZPF - o3

Veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Modřice se uskuteční ve středu 25. května 2022  od 18 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice.

Do 7 dnů od konání opakovaného veřejného projednání, tedy do 1. června 2022 včetně, může každý uplatnit k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Modřice  připomínky, a dotčené osoby, zástupce veřejnosti a oprávněný investor námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Připomínky a námitky musí být písemné, adresa pro podání je:
Městský úřad Šlapanice
Odbor výstavby
Opuštěná 9/2
656 70 Brno

formulář pro podání námitky
formulář pro podání připomínky

Str. 2 v brněnském deníku Rovnost byla věnována také Modřicím - OTEVŘÍT

Město Modřice se zapojilo do soutěže Radniční listy roku 2021, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Soutěž je zaměřená na hodnocení kvality novin vydávaných obcemi, městy, městysy a městskými částmi. V okresním kole jsme obsadili krásné třetí místo ze 76 přihlášených radničních listů. Poděkování a gratulace patří všem, který se podílí na jeho realizaci.

Vážení občané, 
pro informaci přikládáme korespondenci Státního pozemkového úřadu týkající se problematiky eroze zemědělské půdy a současně se na Vás obracíme s žádostí, abyste případné erozní události  nahlásili na  kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz
Následně budou tyto informace za celé katastrální území Modřice předány na pobočku Státního pozemkového úřadu.

Děkuji za součinnost.

Höklová Květoslava
tel.. 606764544

Vážení občané,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava na období 2021 – 2027. 

Dotazník je možné vyplnit do 21.3.2021. Přímý odkaz na vyplnění dotazníku https://forms.gle/W5c61VoRYNh3wR6h6

Tento koncepční dokument vyhodnocuje stávající stav kanalizační sítě a zároveň navrhuje opatření pro její rozvoj a obnovu.

Územní studie "Přestavba ul. Komenského x Husova" byla vložena do evidence územně plánovacích činnosti dne 16.05.2019

Stránky