Jste zde

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Modřice

 

vyhláška
 

výrok:
textová část návrhu změny č. 1 ÚP Modřice 
výkres změn - 1

odůvodnění:
text část odůvodnění návrhu změny č.1 ÚP Modřice
výkres záboru ZPF - o3

Veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Modřice se uskuteční ve středu 25. května 2022  od 18 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice.

Do 7 dnů od konání opakovaného veřejného projednání, tedy do 1. června 2022 včetně, může každý uplatnit k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Modřice  připomínky, a dotčené osoby, zástupce veřejnosti a oprávněný investor námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Připomínky a námitky musí být písemné, adresa pro podání je:
Městský úřad Šlapanice
Odbor výstavby
Opuštěná 9/2
656 70 Brno

formulář pro podání námitky
formulář pro podání připomínky

Autor: KvH / Datum vytvoření: 12. 4. 2022