Jste zde

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název
město Modřice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

3. Organizační struktura

3.1 Rada města

3.2 Zastupitelstvo města

3.3 Vedení města

3.4 Městský úřad – odbory

3.5 Komise rady města

3.6 Výbory zastupitelstva města

3.7 Příspěvkové organizace města

Základní škola Modřice, okres Brno – venkov, p.o.

Mateřská škola Modřice, okres Brno - venkov, p.o.

3.8 Organizační složky města

Pasivní bytový dům pro seniory

Městská hala Modřice

Městská policie

Městská knihovna

4. Kontaktní údaje

5. Případné platby lze poukázat na účet : 19-2051183379/0800

6. IČO: 00282103

7. Plátce daně z přidané hodnoty: CZ 00282103

8. Důležité dokumenty

8.1 Územní plán

8.2 Rozpočet

8.3 Usnesení Zastupitelstva města Modřice

8.4 Usnesení Rady města Modřice

8.5 Strategické materiály

9. Žádosti o informace

9.1 Postup při podání žádosti o informace

9.2 Úhrady za poskytování informací

9.3 Informace poskytnuté na žádost

9.4 Výroční zprávy

10. Příjem podání a podnětů

10.1 Podání petic a stížností (kontaktní údaje - petice a stížnosti, které budou předány příslušnému odboru)

10.2 Ostatní podání - formuláře 

10.3. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Veškeré návody a postupy na řešení životních situací občanů jsou uvedeny na „Portálu veřejné správy“ České republiky. http://portal.gov.cz/portal/obcan/

11. Předpisy
11.1Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava České republiky,
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

11.2. Vydané právní předpisy (OZV a Nařízení)

Ceník služeb - platný od 01.09.2021  
Pokyn starosty č. 4/2006 - o poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb.  
Opravné prostředky - odvolání se podává u MěÚ Modřice, nám. Svobody 93, Modřice 664 42 a rozhoduje Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno 601 82 

INFORMAČNÍ ŘÁD města Modřic - schválený RMM 20.08.2019 - OTEVŘÍT.