Jste zde

Dětská hřiště

Rodiče s dětmi mohou využít následující dětská hřiště:

 • Za domem Husova 553 (Žaba)
 • Za domem Husova 598 (HUKO)
 • Rybníček
 • Ulice Sokolská
 • Sadová – Poděbradova
 • U restaurace Sokec
 • Za bytovým domem Za Humny
 • U rybníka ulice Masarykova – lanovka

 

Provozní doba hřišť je v období od 1. dubna do 30. září 8h – 20h, od 1. října do 31. března 8h – 18h. U každého hřiště je umístěn návštěvní řád, žádáme občany o jeho dodržování. Nejčastější stížnosti jsou na nezakrývání pískovišť, rozházené hračky kolem pískoviště, nadměrný hluk a venčení psů i v blízkosti hracích prvků. Buďme k sobě navzájem ohleduplní! 

Mapa rozmístění hřišť:

 

Vzorový Návštěvní řád dětského hřiště:

 

Po vstupu do prostoru hřiště je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu. Tento řád slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován. Součástí areálu je pískoviště.

Hřiště je pro děti do 14 let. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru dospělé odpovědné osoby. Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí. Dodržujte stanovený věkový a váhový limit, pokud je vyznačený na herních prvcích.

Provozní doba areálu:

1. dubna – 30. září               8h – 20h

1. října – 31. března             8h – 18h

NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH A PÍSKOVIŠTÍCH JE ZAKÁZÁNO:  

 • vjezd motorovým i jiným vozidlům (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu)
 • vstupovat se psy a jinými zvířaty
 • rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm
 • znečišťovat prostor dětských hřišť a pískovišť odpadky a sprejerskými nápisy
 • kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoliv jiné omamné látky
 • přinášet do areálu skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • poškozovat vybavení a veřejnou zeleň (stromy, keře, trávníky, …)
 • používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena
 • používat herní zařízení pokud jsou kluzká, vlhká, namrzlá nebo pokud je kluzký povrch hřiště
 • jezdit na kole, nocovat
 • užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li na zařízení závada viditelně označená
 • házet štěrk na skluzavky

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINNEN:

 • respektovat návštěvní řád a pokyny správce
 • dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním

neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky, chodce a obyvatele přilehlých nemovitostí

 • chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště zřízeno
 • nést odpovědnost za způsobené škody
 • po své návštěvě hřiště uklidit
 • při odchodu zakrýt pískoviště sítí

Porušení tohoto návštěvního řádu může být postihováno pokutou podle obecných předpisů.

SPRÁVCE HŘIŠTĚ:

Město Modřice, Nám. Svobody 93, 664 42 Modřice, tel: 773 826 705

 • neodpovídá za případné úrazy ani za ztráty osobních věcí
 • neručí za případné následky nesprávného užívání zařízení hřiště

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Integrovaný záchranný systém: 122

Hasiči: 150

Záchranná služba první pomoci: 155

Policie ČR: 158 

Městská policie Modřice: 156, 602 555 193

Zařízení hřiště je certifikováno podle ČSN EN 1176, ČSN EN 1177

 

Hřiště za domem Husova 553 (Žaba)

 

Hřiště za domem Husova 598 (HUKO)

 

Hřiště Rybníček

 

Hřiště za ulice Sokolská

 

Hřiště Sadová – Poděbradova

 

Hřiště U restaurace Sokec

 

Hřiště za bytovým domem Za Humny

 

Hřiště U rybníka ulice Masarykova – lanovka