Jste zde

Standardy sociálně právní ochrany dětí

Městský úřad Modřice nemá zaměstnance, v jehož pracovní náplni je výkon sociálně-právní ochrany. Za výkon odpovídá starosta obce Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA a to v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod v kanceláři č. 13 v 1. poschodí. Jedná se o bezbariérový prostor, který umožňuje vjezd osoby na invalidním vozíku i rodičů s dětmi v kočárku.

Starosta města je v kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností Šlapanice, kde je výkon agendy zajištěn každý den v provozní době úřadu a mimo pracovní dobu systémem dosažitelnosti.

 

Podle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obecní úřad jako orgán sociálně-právní ochrany:

  • ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

  • ochranu jeho oprávněných zájmů a jmění

  • činí úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

 

Městskému úřadu vyplývají povinnosti vztahující se k péči o rodinu a děti s trvalým pobytem
v územní působnosti úřadu jako správního orgánu, stejně jako povinnost zajistit neodkladnou pomoc dítěti, které se na území obce ocitne bez péče přiměřené jeho věku a trvalý pobyt
v obci nemá.

 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí:

  • krajské úřady

  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností

  • obecní úřady

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí

  • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

  • Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky

 

Stížnost na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), Městskému úřadu Modřice může podat každý občan, v případě, že se cítí poškozen na právech či právem chráněných zájmech svých či dítěte opatřením nebo jednáním orgánu SPOD.

Stížnost lze podat písemně i ústně.

Stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec úřadu.

Město Modřice má vypracována pravidla pro přijímání a evidenci stížností ve Směrnici pro podávání stížností a petic, kde je podrobně popsáno přijímání stížností, jejich evidence, způsob vyřízení, lhůty pro vyřízení atp.

Je-li klientem (oznamovatelem) nezletilé dítě, je nutné poučit jej s přihlédnutím k jeho rozumovým schopnostem a s pravidly dále seznámit i jeho zákonného zástupce.

Upozornění:
Každý občan je oprávněn informovat orgán sociálně-právní ochrany o tom, že někdo zanedbává péči o děti, nevhodně se k nim chová nebo je nevhodně a nepřiměřeně trestá. Anonymita oznamovatele je zajištěna.

Nacházíte se v tíživé rodinné situaci, řešíte rodičovské neshody nebo problémy spojené s výchovou a výživou dítěte? Obrátit se můžete na Orgán sociálně-právní ochrany děti  (OSPOD)

Město Šlapanice
oddělení sociální prevence Opuštěná 9/2, Brno 656 70
osobně - pondělí a středa 8:00 - 17:00, ostatní dny po předchozí domluvě

Mgr. Radmila Šmédeková, vedoucí oddělení péče o dítě
dveře číslo 334a, tel. 533 304 660, smedekova@slapanice.cz

OSPOD nabízí řešení při situacích:
- rizikové projevy chování dětí
- trestná činnost nezletilých
- požívání návykových látek
- krádeže, vandalství
- útěky z domu, záškoláctví, agresivita, šikana, lži

Centrum ANABELL www.anabell.cz, nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Kontaktní centrum: Anabell centrum, Masarykova 37, 602 00 Brno.
prezentace

Katalog sociálních služeb v JMK: 

https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/.

 

Bezplatná komplexní služba, která zahrnuje mediaci, participaci dítěte i možnost podpůrné terapie. Služba je dostupná pro klienty z celého Jihomoravského kraje, případně i z jiných lokalit (pokud jsou schopni dojíždět do Brna do sídla organizace, kde služba probíhá).

spokojené dítě  i po rozvodu

informace