Jste zde

Ztráty a nálezy

Za město Modřice přebírá a vydává nálezy pracoviště podatelny Městského úřadu Modřice, tel: 537 001 017, 537 001 015 v případě nálezu mimo pracovní dobu úřadu je přebírá Městská policie Modřice.
(V případě nalezených zvířat je nutné kontaktovat Městskou policii Modřice kontaktní telefon.: 602 555 193 nebo 156 nebo podatelnu Městského úřadu Modřice paní Lenku Ventrubovou kontaktní telefon.: 537 007 017 nebo 774 007 710.
Fotografie ztracených nebo nalezených zvířat můžete s popisem zasílat na e-mailovou adresu: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz)

V souladu s ust. §1045 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinným od 01.01.2014 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi.

Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat tuto věc obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro jejichž nakládání platí zvláštní právní předpisy. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty tří roků od jejího odevzdání obci, je povinen před převzetím věci prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a svou totožnost. Věc se vydá vlastníkovi po provedení úhrady nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci a nálezného.

Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může obec nakládat s věcí jako poctivý držitel. Nepřihlásí-li se vlastník do tří let od vyhlášení nálezu, stává se vlastníkem nalezených movitých věcí město Modřice.
Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají správnímu orgánu, který je vydal.
Kreditní a platební karty se předávají příslušné bance, která je vydala.

Není možné přijímat jako nález věc spadající do kategorie odpadů:
→ věci, které rychle podléhají zkáze – např. potraviny, krmivo
→ věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé
→ věci viditelně poškozené
→ věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná.

finační hotovosti

mobilní telefony, finanční hotovost a dámská peněženka s finanční hotovostí

mobilní telefon, finanční hotovosti, herní konzole v kabelce, sluchátka

 

 

3x mobilní telefon, dívčí ledvinka s mobilním telefonem a klíče od BMW

Dne 1.11.2019 byl na parkovišti u Kovolitu nalezen klíč od auta s čipem. Majitel si jej může vyzvednout na Městském úřadu Modřice nebo u Městské policie. Tel.: 602 555 193.

chytré hodiny, mobilní telefony, finanční hotovost

mobilní telefon

2x finananční hotovost, kniha, časopis, pilové listy

pánská peněženka s cizí měnou

finanční hotovost

Stránky