Jste zde

Informace k odpadům

Odpady, odpady a zase odpady

Tentokrát trochu obsáhleji.
Informační kampaň o třídění odpadů probíhala intenzivně v roce 2020 i 2021 a to instruktivními články ve zpravodaji, který je distribuován do všech domácností (jeho elektronická verze je zveřejňována na www.mesto-modrice.cz a také je možné si ho vyzvednout na městském úřadě).

V 2020 byly informace v číslech 2, 3, 6, 9, 10, 11, v roce 2021 v číslech 1, 2, 4, 5, 6, 7/8, 9, 11, 12, a také byla distribuována do schránek občanů informační brožura k novému systému třídění Dům od domu.
Velké množství občanů přistupuje k třídění zodpovědně a snaží se postupovat správně. Těm paří velký dík.  Ale pořád máme v Modřicích v třídění rezervy. Město, městský úřad či místostarostka Hana Chybíková si jen tak pro nic za nic nevymysleli zavedení nového systému. Jde nám o to, že musíme začít plnit legislativní požadavky vyplývající ze Zákona o odpadech.  A bez transformace přístupu k třídění to nejde. Je potřeba se zamyslet nad změnou našeho myšlení a snažit se nejen dobře třídit, ale také odpadům předcházet.
Upozorňovala jsem na to, že přecházíme na zcela nový systém svozu a třídění odpadů, a že běží zkušební provoz, který se bude po novém roce a v jarních měsících vyhodnocovat. Celý systém se připravoval od roku 2019 na základě analýz, dnešní doba je velmi dynamická a stále se objevuje spousta ovlivňujících faktorů. Zdlouhavý proces přidělení dotace a její administrace, nutná výběrová řízení a zejména pandemie covid změnila strukturu a množství odpadu. To ovlivnilo celé nastavení, které se bude v průběhu času měnit a na což bylo upozorňováno. I z tohoto důvodu je celý systém doplněn o čipy na nádobách, abychom mohli po vyhodnocení v jarních měsících uskutečnit optimalizaci. Součástí optimalizace může být i navýšení frekvence svozů, pokud se ukáže, že ty výše nastavené nejsou dostatečné. Proto jsem při spuštění systému „dům od domu“ prosila o trpělivost. Také je jasné, že změna je výrazná nejen pro občany, ale také pro svozovou firmu a chvíli trvá, než si každý na nový systém zvykne a přizpůsobí se.

Děkuji všem, kteří to pochopili a jsou trpěliví.

Nejde jen o to kontejnery zaplnit, ale jde o to, zaplnit je správnou komoditou a důležité je zmenšit objem. A to se v mnoha případech bohužel neděje. V rodinných domech si každý svoji nádobu pohlídá, v bytových domech je to problematičtější. Když někdo do nádoby vhodí nezmačkanou krabici nebo plastovou láhev, zabere tak místo pro své zodpovědné sousedy.

Aby svoz odpadu v našem městě probíhal hladce a bezproblémově, je třeba dodržovat také několik základních pravidel:

 • Každá domácnost, která si přeje mít svoji nádobu vyprázdněnou, by ji měla přistavit minimálně v 6 h ráno v den svozu nebo den předem večer a uklízet ji opět až večer.
  • Svozy odpadů začínají již do 6 hodin ráno a z různých technických důvodů mohou probíhat až do pozdního odpoledne či večera.
  • Nádoba má být, pokud je to možné, vystavena co nejblíže ke komunikaci tak, aby bylo hned na první pohled jasné, že jí mají zaměstnanci svozové firmy vyprázdnit. Nádoby by neměly zůstávat u domu, v ohrádce, ve výklenku, schovány za dalšími nádobami nebo zaparkovanými auty. Výjimku tvoří kóje a ohrádky u bytových domů.
  • Pracovníci svozové firmy nesmějí vstupovat na soukromé pozemky.
 • Nádoby by měly být řádně a viditelně označeny, a to hlavně v případě, že barva sběrné nádoby neodpovídává vyvážené komoditě.
  • Směsný komunální odpad (SKO) - černá/tmavě zelená/plechová
  • Papír - modrá
  • Plast - žlutá
  • Bio - hnědá

Pokud to tak není, označte prosím, nádobu jasně zřetelným způsobem, a to i u bytových domů.

Nádoba by měla být v takovém technickém stavu, který umožňuje svoz - kompletní, nepoškozená, jinak hrozí úraz pracovníků svozové firmy.

Také je výhodné mít nádobu označenu číslem popisným vašeho domu, nebude docházet k jejich záměnám.

Pokud si budete pořizovat nádobu novou, prosím o dodržení správné barvy a označení čipem, který si vyzvednete na radnici.

U bytových domů by bylo v takovém případě vhodné se zamyslet, zda místo několika nových menších popelnic, nepořídit větší kontejner 1100 l. Jednak zabere méně místa, ale i usnadní a zrychlí manipulaci.

Do žlutých nádob na plast se odkládají nápojové kartony, ty nepatří do papíru ani do SKO a nově také kovové plechovky od nápojů. Ostatní kovy se separují do nádob na separačních hnízdech nebo odevzdávají na sběrném dvoře.

Při zaplnění vašich nádob na papír a plast u domu, využívejte separační hnízda, stále jsou v provozu a vyváží se každý týden.

Pokud se budeme všichni řídit výše uvedenými radami, bude se naše třídění stále lepšit.
Ještě jednou děkuji všem, co správně třídí odpad, aktivně se zapojili a jsou trpěliví, úpravy systému se připravují.

                                                                                                                                                                                                               Ing. Hana Chybíková