Jste zde

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e m e :

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu se uskuteční

v pátek dne 08. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 09. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

!!! UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU MÍSTA VOLEBNÍHO OKRSKU Č. 1 !!!

1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Městské haly Modřice na ul. Benešova 274 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
 

Brněnská

Bobravská

Evropská

Husova

Komenského

K Lesu

Luční

Nádražní

Pančochy

Poděbradova (č.p. 230, 335, 411, 524, 574, 577, 578, 580, 581)

Popovická

Příční

Sadová (všechna ostatní čísla popisná kromě čísla uvedeného ve volebním okrsku č. 2)

Spojovací

Stará Cihelna

Tyršova

U Hřiště

Zahrádky

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve velké zasedací místnosti na městském úřadě v Modřicích na náměstí Svobody 93, Modřice (hlavní vchod radnice) pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:

Benešova
Dobrovského
Havlíčkova
Hybešova
Hřbitovní
Chrlická
Krakovská
Masarykova
Mayerova
nám. Míru
nám. Svobody
Pavlovského
Pilcova
Poděbradova (všechna ostatní čísla popisná kromě čísel uvedených ve volebním okrsku č. 1)
Polní
Prusinovského
Přízřenická
Rybníček
Sadová (č.p. 569)
Severní
Sokolská
Střední
Ulička
Za Humny
Žižkova

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na matrice MěÚ v Modřicích, na tel. 537 001 024 a ve dnech voleb i okrskové volební komise o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

6. Každý volič si může v úředních hodinách, na matrice a evidenci obyvatel na MěÚ Modřice ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.