Jste zde

Levnější cestování hromadnou dopravou

Od 1. 4. 2023 mohou občané Modřic cestovat levněji o 1.000,- Kč ročně.

Všichni občané s trvalým pobytem v Modřicích si mohou od 1. 4. 2023 požádat na městském úřadu o vydání slevového kuponu ve výši 1.000,- Kč pro nákup čtvrtletních a ročních předplatních jízdenek pro cestování v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Na příspěvek nemají nárok pouze lidé, kteří mají vůči městu nějaký dluh.

Pravidla pro poskytování příspěvku na jízdné a formulář žádosti jsou uvedeny níže. Do konce března zde bude na webu zprovozněn i elektronický formulář pro snadnější vyplnění a odeslání žádosti. Po kontrole trvalého bydliště žadatele na matrice a jeho bezdlužnosti mu bude e-mailem zaslán slevový kód. Ten pak může uplatnit v e-shopu Kordis https://eshop.idsjmk.cz/ pro nákup zlevněné předplatní jízdenky libovolným směrem z Modřic. Není nutno tedy pravidelně jezdit pouze do Brna.

Vše je též pěkně vysvětleno v reportáži Českého rozhlasu Brno.

 

Pravidla pro poskytování příspěvku na jízdné

Město Modřice, se sídlem náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, IČ: 00282103, dále jen „město“, jakožto poskytovatel příspěvku na jízdné, stanoví tato pravidla pro poskytování příspěvku svým občanům:.

 1. Příspěvek na jízdné je poskytován prostřednictvím slevového kuponu - voucheru - v hodnotě 1.000,- Kč vydaného společností KORDIS JMK, a.s. na náklady města.

 2. Voucher lze uplatnit pouze na e-shopu IDS JMK www https://eshop.idsjmk.cz/ a to na nákup předplatní nepřenosné elektronické jízdenky, jejíž hodnota se rovná nebo je vyšší než hodnota voucheru.

 3. V daném roce lze využít pouze jeden voucher. Voucher lze uplatnit pouze v kalendářním roce, ve kterém byl poskytnut městem.

 4. Voucher se poskytuje konkrétnímu žadateli a smí být uplatněn pouze na nákup předplatní jízdenky na jeho jméno. Voucher nelze uplatnit na nákup přenosných jízdenek, dárkového poukazu či jiného doplňkového sortimentu IDS JMK.

 5. Voucher může být poskytnut každému občanu Modřic, který zde má trvalé bydliště a který si o něj požádá. Za nezletilé děti do 15 let žádá zákonný zástupce. Voucher nemůže být poskytnut právnickým osobám.

 6. Na poskytnutí voucheru není právní nárok.

 7. Žádost o poskytnutí voucheru je potřeba vyplnit a zaslat elektronicky prostřednictvím webových stránek města www.mesto-modrice.cz nebo doručit na Městský úřad Modřice.

 8. Podmínka trvalého pobytu v Modřicích musí být splněna nejpozději ke dni podání žádosti.

 9. Po registraci žádosti a kontrole splnění podmínek obdrží žadatel od města jednorázový kód, který uplatní při nákupu jízdenky. Následně obdrží město od KORDIS JMK, a.s. žádost o proplacení uplatněného voucheru.

 10. Město je oprávněno ve spolupráci s KORDIS JMK, a.s. provádět kontrolu využití voucheru občany.

 11. V případě zjištění, že došlo ke zneužití voucheru, tj. zejména jeho použití třetí osobou, může město  hodnotu voucheru vymáhat po tom, kdo slevu neoprávněně uplatnil nebo o ni požádal. Zároveň takové zjištění bude překážkou pro poskytnutí voucheru žadateli kdykoli v budoucnu.

 12. Město neposkytne voucher občanům, u kterých eviduje pohledávku po splatnosti.

 13. Město si vyhrazuje právo poskytování příspěvku na jízdné kdykoli ukončit nebo změnit jeho pravidla.

 14. Každý žadatel uděluje městu souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s GDPR  pro potřeby poskytování příspěvku, kontroly a evidence a s jejich předáním společnosti KORDIS JMK, a.s.

Tato pravidla schválila Rada města Modřice na své mimořádné schůzi konané dne 28. 2. 2023.

 

Formulář žádosti o příspěvek na jízdné:

formularprispeveknajizdne2023.pdf