Jste zde

Informace pro rodiče

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro škol. rok 2017/2018   OTEVŘÍT

Dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je nařízeno nově povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. Zákonní zástupci těchto nejstarších dětí jsou povinni přihlásit své dítě do spádové MŠ k povinnému předškolnímu vzdělávání (to je období od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku až do nástupu do ZŠ).
Spádová MŠ je ta, kde má dítě trvalé bydliště.
Zákonní zástupci těchto nejstarších dětí mohou zvolit i jinou MŠ, ovšem bez práva na přednostní přijetí.
Je povinností zákonných zástupců, pokud jejich předškolák nebude navštěvovat spádovou MŠ, aby nejpozději tři měsíce před začátkem nového školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, informovat ředitelku spádové MŠ, že plní povinnou předškolní docházku v jiné MŠ.

Nepřítomnost dítěte  31.08 18:44 - 2011 
Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit den předem zápisem do příslušného sešitu v šatně třídy, telefonicky na čísle 547 216 289, formou SMS zprávy na tel. č. 736 537 264 nebo na e-mail: mjidelna@seznam.cz . Zprávy o nepřítomnosti se přijímají pouze do 7 hodin ráno.
Jestliže dítě odchází výjimečně z MŠ po obědě, odpolední svačinu rodiče odhlásí do 7.00 hodin ráno. Pokud nebude odhlášena, nemá dítě na svačinu nárok a finanční částka propadá.
V případě nemoci dítěte, mají rodiče možnost odebrat stravu první den a to v době od 11.00 do 11:45 hod. Po delší nepřítomnosti dítěte rodiče nahlásí jeho nástup den předem. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí škol. jídelny.  
 
Platby za stravné pro šk.rok 2017/2018
věková kategorie 3-6 let:
 9- Kč ranní svačina
30,- Kč ranní svačina + oběd
37,- Kč ranní svačina + oběd + odpolední svačina

věková kategorie 7-10 let: 
 9,- Kč ranní svačina

31,- Kč ranní svačina + oběd
39,- Kč ranní svačina + oběd + odpolední svačina.

Děti, které v tomto šk. roce (tj. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018) dosáhnou 7 let věku, jsou zařazeny do vyšší věkové kategorie 7-10 let.

Stravné se platí složenkou zálohově na měsíc dopředu, nejpozději do 15.dne v měsíci.
Také je možno hradit stravné formou trvalého příkazu. Rodiče nahlásí v tomto případě ved. stravování výši částky a termín, od kdy bude stravné hrazeno.

Příspěvek pro šk.rok 2017/2018  
1/ Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do MŠ a na začátku každého dalšího školního roku na základě výpočtu skutečných provozních nákladů v minulém škol. roce.

2/ Pro školní rok 2017/2018 se výše příspěvku stanovuje:
a/ 300,- měsíčně při pravidelné každodenní docházce /splatné ve třech splátkách-1 200,-Kč v měsíci září za měsíce: září, říjen, listopad, proinec, 1 200,-Kč v měsíci lednu za měsíce: leden, únor, březen, duben a 900,-Kč v měsíci květnu za měsíce: květen, červen, červenec/.

b/ Na základě § 123/odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb. /novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb./ se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

3/ Plátce uhradí příspěvek složenkou nebo platebním příkazem dle výše uvedeného harmonogramu.

Přerušení provozu MŠ  31.08 18:45 - 2011 
Provoz MŠ bývá většinou přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 5 týdnů.
Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.

Provoz mateřské školy ve škol. roce 2017/2018
MŠ je v provozu v pracovních dnech od 6:30 do 16:30 hod. /týká se hlavní budovy/

Třída Motýlků a Včeliček má provoz od 7:00 do 16:00 hod. /týká se kontejnerové přístavby/

Mezi 6:30 - 7:00 hod. se děti scházejí ve třídě Myšiček, v přízemí MŠ. V 7:00 hod je provoz ve třídě Zajíčků, Ježečků, Berušek a Žabáků. Odpoledne v 15:30 hod končí provoz ve třídě Ježečci, v 16:00 hod. končí provoz ve třídách Žabáci, Berušky a Zajíčci a paní učitelky odvádějí děti do třídy Myšek, kde je provoz do 16:30hodin.

Děti, které odcházejí po obědě, se rozcházejí mezi 12:30 - 12:45 hod.

Autor: msm / Datum vytvoření: 29. 11. 2011